...Vaše pestrá dovolená

Pojištění

CK Vlha  je pojištěna v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. proti úpadku cestovní kanceláře u společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Pokud máte zájem, jsme schopni Vám u stejné pojišťovny sjednat cestovní pojištění do zahraničí.

Informační dokument o pojistném produktu ZDE
 

TURISTA 2020 – 1

Cena: 20Kč / Den

Typ cesty: rekreační sport (viz. členění sportů)

NÁZEV POJIŠTĚNÍROZSAH POJIŠTĚNÍHORNÍ HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění léčebných výloh a asistenční službyPojištění léčebných výloh a asistenční služby3 000 000 Kč

 

TURISTA 2020 – 2

Cena: 27Kč / Den + 200Kč storno pojištění/ Zájezd

Typ cesty: rekreační sport (viz. členění sportů)

NÁZEV POJIŠTĚNÍROZSAH POJIŠTĚNÍHORNÍ HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění léčebných výloh a asistenční službyPojištění léčebných výloh a asistenční služby3 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti občanaújma na zdraví2 000 000 Kč
škody na věci1 000 000 Kč
škody finanční500 000 Kč
Pojištění cestovních zavazadelpojištění cestovních zavazadel20 000 Kč
Úrazové pojištěnídoba nezbytného léčení20 000 Kč
trvalé následky úrazu200 000 Kč
smrt následkem úrazu100 000 Kč
Pojištění storna cestyspoluúčast 20%15 000 Kč

COVID19:

Cena: 250Kč, Maximální výše limitu pro plnění je 30 000Kč.

Nárok na pojistné plnění:

V případě přerušení cesty pojišťovna poskytne pojistné plnění v podobě úhrady nákladů na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené smlouvy o zájezdu a v podobě dodatečných nákladů na návrat (jízdní doklad, letenka), pokud nebylo možné použít původní zpáteční jízdní doklad.

V případě naří­zení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19, pojišťovna uhradí náklady spojené s jeho provedením.

V případě nařízené preventivní karantény pojišťovna po dobu jejího trvání uhradí náklady spojené s ubytováním a stravou pojištěného. Pojišťovna pojištěnému nahradí náklady za parkovné, které vznik­ly po termínu řádného návratu leteckou dopravou, pokud vyzvednutí vozidla v řádném termínu zabránila nařízená preventivní karanténa pojištěného v sou­vislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 mimo území České republiky nebo nařízený test na vyloučení onemocnění COVID-19 mimo území České republiky.

V případě repatriace pojištěné­ho po ukončení nařízené preventivní karantény mimo území České republiky, pojišťovna hradí náklady na tuto repatriaci.

Povinnost pojištěného:

Pojištěný je povinen ihned po vzniku škodní události (tj. ihned po nařízení pre­ventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 nebo nařízení preventivní karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19, k tomu pří­slušným úřadem mimo území České republiky) kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny a postupovat v souladu s jejími pokyny. Pojišťovna uhradí vzniklé náklady na základě dokladů osvědčujících nenávratné vynaložení těchto ná­kladů pojištěným. V odůvodněných případech může pojišťovna vzniklé náklady uhradit přímo za pojištěného, a to po předchozí dohodě s asistenční centrálou pojišťovny.

^