...Vaše pestrá dovolená

Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

cestovní kanceláře Vlastimil Hadra – CK VLHA

 

Všeobecné smluvní podmínky (VSP) jsou součástí smlouvy o zájezdu, která upravuje vztah mezi cestovní kanceláří Vlastimil Hadra – CK VLHA, Brněnská 3851/53, 796 01 Prostějov, IČO 13387910, DIČ CZ6108051444 (dále jen CK) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“).  Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VLHA se řídí především uzavřenou smlouvou o zájezdu, těmito smluvními podmínkami, a v otázkách těmito dokumenty neupravenými také platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen OZ). Tyto smluvní podmínky se nevztahují na poskytování služeb podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání.

 

SMLUVNÍ VZTAH

mezi zákazníkem a CK vzniká uzavřením smlouvy podepsané oběma stranami a uhrazením zálohy ceny zájezdu.  Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených v přihlášce – smlouvě o zájezdu. Přihláška platí i pro všechny osoby na ni uvedené.

 

CENY ZÁJEZDŮ A POJIŠTĚNÍ

jsou cenami sjednanými dohodou mezi  CK a zákazníkem. Podmínky týkající se ceny, ubytování, způsobu dopravy, programu, stravování a ostatních nabízených služeb zájezdu jsou uvedeny u konkrétního zájezdu na webových stránkách, případně tištěném letáku k zájezdu.

V případě, že v době od podání závazné přihlášky do dne započetí zájezdu dojde ke zdražení pohonných hmot nebo v případě, kdy dojde v průběhu roku ke změně kurzu české koruny o více než 10 % oproti kurzu použitému v kalkulaci zájezdu a z těchto důvodů CK zvýší cenu zájezdu, je CK povinna toto neprodleně svým zákazníkům oznámit, nejpozději však 21 dní před zahájením zájezdu. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více než 10 %, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení storno poplatků. Zákazník je povinen, nedohodne-li se s CK  jinak, uhradit doplatek zájezdu nejpozději 1 měsíc před datem odjezdu. V případě, že tak neučiní, může CK nabídnout zájezd jinému zájemci a z uhrazené zálohy srazit storno poplatky (viz odstavec storno poplatky).

V ceně zájezdu je zahrnuto zákonné pojištění cestovní kanceláře pro případ ekonomického úpadku a poskytuje jej společnost GENERALI pojišťovna a.s.  Zákazník má možnost při vyplnění přihlášky požádat o cestovní pojištění: pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, zavazadel, zodpovědnosti  a storna, které mu CK zajistí u stejné pojišťovny Generali pojišťovna a.s.  Pojištění storno poplatků nelze sjednat samostatně, pouze v kombinaci s pojištěním léčebných výloh (podmínky viz webové stránky  CK VLHA – Přihlášení na zájezd a pojištění).

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník může kdykoliv odstoupit od smlouvy o zájezdu bez udání důvodů. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK stornopoplatek za sebe i za každou přihlášenou osobu. Za den odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně (nebo elektronickou poštou) doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Nezaplacení doplatku ceny zájezdu nenahrazuje písemné odstoupení od smlouvy.

 

STORNOPOPLATKY

Stornopoplatky jsou počítány z celkové ceny zájezdu uvedené na smlouvě o zájezdu:

  • 500 Kč před 60. dnem před termínem odjezdu zájezdu
  • 25 % ceny, dojde-li ke stornu mezi 59.-41. dnem před odjezdem zájezdu
  • 40 %  ceny, dojde-li ke stornu mezi 40.-31. dnem  před odjezdem zájezdu
  • 60 %  ceny, dojde-li ke stornu mezi 30.-15. dnem  před odjezdem zájezdu
  • 80 %  ceny, dojde-li ke stornu mezi 14.- 8.  dnem  před odjezdem zájezdu
  • 100 % ceny, dojde-li ke stornu v průběhu 7 dnů před odjezdem zájezdu, a nedostaví-li se zákazník k odjezdu, má neplatný cestovní doklad, přeruší z vlastní vůle účast na zájezdu.

Stornovací poplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe zajistí náhradníka. Zajistí-li náhradníka cestovní kancelář, má právo účtovat odhlášenému zákazníkovi 150,- Kč manipulační poplatek. Odhlásit se ze zájezdu je možné písemně (nebo elektronickou poštou).

 

PRÁVA A POVINNOSTI

CK je oprávněna ve vážných případech, které nemůže ovlivnit, zrušit zájezd, změnit ubytovací kapacitu, změnit trasu zájezdu, zaměnit nebo zrušit program jednotlivých dnů zájezdu v závislosti na povětrnostních podmínkách, úrazu čí nemoci některého z účastníků či jiných nepředvídatelných okolnostech; přesunout termín odjezdu či upravit cenu. CK je oprávněna zrušit zájezd, pokud počet přihlášených zákazníků nedosáhne minima plánovaného počtu účastníků zájezdu. CK si vyhrazuje právo snížit na poslední chvíli cenu zájezdu tak, aby byla vyšší pravděpodobnost jeho naplnění v případě, že je jeho konání ohroženo z důvodu malého počtu přihlášených. Zájezd může být zrušen nejméně 10 dní před stanoveným dnem  odjezdu, z  bezpečnostních důvodů kdykoliv.

Každý zákazník je povinen se řídit pokyny vydanými CK pro konkrétní zájezd a  má právo požadovat služby v rozsahu uvedené na webových stránkách CK, případně tištěném letáku k zájezdu v odstavci „Cena zahrnuje“ a podepsáním cestovní smlouvy potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil.  Veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, nebo zraněním zákazníka v průběhu zájezdu, ztrátou cestovních dokladů apod. je zákazník povinen uhradit CK. CK má povinnost nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace ohledně konkrétního zájezdu. CK si vyhrazuje právo program a trasy upravovat podle uvážení vedoucího zájezdu, a to s ohledem na vnější okolnosti (počasí apod). V případě, nezajistí-li CK z určitých důvodů fakultativně připlacenou službu, má zákazník nárok pouze na náhradu ceny neuskutečněné služby. CK neodpovídá za škody vzniklé opožděným příjezdem do místa pobytu, nebo opožděným návratem ze zájezdu způsobeným přírodními vlivy, technickou poruchou dopravního prostředku, dopravní situací nebo chováním či zdravotním stavem účastníků zájezdu.

Součástí některých zájezdů je fyzicky náročný program. Každý z účastníků takového zájezdu musí sám posoudit, zda takový program zdravotně, technicky, komunikačně i jinak zvládne. Pokud kvůli špatně zvolené obtížnosti utrpí zákazník újmu, CK VLHA za to nenese odpovědnost.

 

REKLAMACE

Veškeré reklamace uplatňuje zákazník ihned na místě u vedoucího zájezdu. CK neodpovídá za následné škody, které mohou vzniknout zákazníkovi v důsledku pozdní reklamace. Vedoucí zájezdu je povinen reklamaci neprodleně řešit. Rozhodne-li se zákazník řešit reklamaci po skončení  pobytu, pak je povinen sepsat v místě pobytu zápis o zjištěných vadách a uvést jméno osoby, se kterou v místě závady projednal a způsob jakým byly, či nebyly řešeny. Uvedený zástupce CK – vedoucí zájezdu tento zápis podepíše. Reklamace musí být podána nejpozději do 3 měsíců po ukončení zájezdu písemnou formou (nebo elektronickou poštou)

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při závazné objednávce zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu přihlášky, telefonické spojení, bydliště a elektronický kontakt (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených ve smlouvě o zájezdu pro potřeby CK VLHA, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na smlouvě o zájezdu. Uzavřením smlouvy dává zákazník v souladu s § 84 OZ a s předpisy na ochranu osobních údajů souhlas s tím, aby byly pořízeny jeho obrazové snímky a zvukově obrazové záznamy a dále souhlas s tím, aby byly tyto snímky a záznamy užity k propagačním účelům CK VLHA.

^